ماموریت شبکه سیمرغ

آنچه بدان پایبندیم.

شبکه سیمرغ، متعلق یا وابسته به هیچ نهاد یا مجموعه ای نیست و آنچه در اینجا گردآمده است حاصل تلاش جمعی افرادی است که بنابر موضوعی خاص مشارکت کرده و به این شبکه پیوسته اند. ماموریت اصلی شبکه سیمرغ، زیست بوم سازی در حوزه های اجتماعی است.

زیست بوم سازی به تجمیع ماهیت های متفاوت ولی هم کارکرد در یک حوزه جغرافیایی یا موضوعی خاص با هدف برآورده نمودن اهداف تمامی بازیگران به نحوی که هدف اصلی گردآمدن و تجمیع متولیان آن زیست بوم نیز برآورده گردد، گفته می شود.
قابل ذکر است که در زیست بوم ها به رغم وجود ماهیت های متفاوت، هویت یکتاست، و هویت زیست بوم به هیچ یک از بازیگران یا اجزای تشکیل دهنده آن بازنمی گردد. دلیل این امر آنست که راه برای جذب ماهیت های متفاوت و گاهی رقیب و همچنین ایجاد شبکه های متناظر مابین تمامی ارکان باز باشد. لذا در معرفی زیست بوم، به هیچ یک از ماهیت های بیش از دیگری پرداخته نمی شود و این زیست بوم به عنوان یک شبکه متشکل از ماهیت های مختلف شناخته می شود.